V. CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE SESTIER A INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRACUJÚCICH NA PRACOVISKÁCH CS