Legislatíva SR

V prílohe nájdete zákony, vyhlášky, umsernenia a iné týkajúce pracovísk a oddelení centrálnej sterilizácie a úpravy postelí na Slovensku.

PrílohaVeľkosť
VYHLÁŠKA (48/2001) Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky543.65 KB
VYHLÁŠKA (75/2001) Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky751.15 KB
VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracov40.72 KB
132 ZÁKON z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov51.94 KB
172 ZÁKON z 19. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov53.76 KB
296 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávaniazdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností238.24 KB
306 ZÁKON z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o z57.36 KB
340 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. mája 2006 o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení918.89 KB
387 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. mája 2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci713.7 KB
527 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok127.28 KB
545 ZÁKON o liekoch a zdravotníckych pomôckach584.63 KB
44. VÝNOS Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie amateriálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení3.48 MB
39. VÝNOS Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personá920.46 KB